A A A

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

Prevádzkovateľ:     EURO – ZA s.r.o.
Miesto podnikania:   Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina
IČO:                         51 966 212
Zápis:                      Okr. súd Žilina, oddiel s.r.o., Vložka číslo 70975/L
Kontakt:                   e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,tel.: +421 905 752 717
WEB:                       http://zaloznajunior.sk/

Prevádzka Záložne JUNIOR:  Hlinská ulica – Hliny 7, 010 01 Žilina

(ďalej len ako „MY“ alebo „Prevádzkovateľ“ako správca Vašich osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracúvaní Vašich osobných údajov.

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou našich z najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá OOU“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá OOU a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV: 

1.Prevádzkovateľomje fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s §5 písm. o) zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. 

2. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy 

 • Prevádzkovateľa a dotknutých osôb, ktoré vstupujú do priestorov Prevádzkovateľa označených ako monitorovanými kamerovým systémom,
 • Prevádzkovateľa a jeho klientov pri uzatváraní záložných zmlúv, komisionálnom predaji, alebo pri výkupe drahých kovov, predaji prepadnutých záloh, klienti, ktorí majú záujem o zmenárenskú činnosť (ďalej aj ako „klienti“)
 • Prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov

3. Na účely definície v rámci týchto Pravidiel OOU dotknutými osobami (ďalej aj ako „dotknuté osoby alebo „Vy“)sú:

 • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov Prevádzkovateľa
 • klienti prevádzkovateľa – fyzické osoby pri uzatváraní záložných zmlúv, komisionálnom predaji, alebo pri výkupe drahých kovov, predaji prepadnutých záloh, klienti, ktorí majú záujem o zmenárenskú činnosť
 • fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby klientov

Všetky osobné údaje budú uložené v elektronickej forme na zabezpečených diskoch alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe v sídle Prevádzkovateľa,vyvinieme maximálne úsilie na ochranu Vašich osobných údajov.

ČLÁNOK 1.Aké osobné údaje o vás Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením a v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä zákon OOU osobné údaje:

-  Obrazový záznam - pri spracúvaní vizuálneho záznamu kamerovým systémom dochádza k zachytávaniu jednotlivých charakteristík a údajov dotknutej fyzickej osoby. Tieto zároveň odhaľujú aj informácie týkajúcej sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej fyzickej osoby. Kamerový systém zaznamenáva a priori aj osobitné kategórie osobných údajov (napr. zdravotný stav),

-  Titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, údaje uvedené na občianskom preukaze, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr. druh a cena tovaru, údaje nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu) klientov Prevádzkovateľa. V prípade, ak sa podpisuje zmluva o záložnom práve na auto - tak aj identifikačné údaje motorového vozidla, v prípade ak sa podpisuje zmluva o záložnom práve na pozemok tak aj identifikačné údaje pozemku (prípadne ostatných podielových spoluvlastníkov pozemku) – pri vedení a uzatváraní záložných zmlúv v súvislosti s poskytovaním pôžičiek z vlastných zdrojov formou založenia

-  titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (uvedená v obchodnom registri), e-mailová adresa, telefonický kontakt štatutárnych orgánov a iných fyzických osôb konajúcich v mene spoločností ako klientov Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitným predpisom.

ČLÁNOK 2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva?

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov.

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s uzatvorením záložných zmlúv pri poskytovaní pôžičiek z vlastných zdrojov formou založenia, spracúvanie osobných údajov pri komisionálnom predaji, pri predaji prepadnutých záloh (založených predmetov, motorových vozidiel a nehnuteľností), pri výkupe drahých kovov
 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU), a to aj bez potreby Vášho súhlasu. Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia záložnej zmluvy resp. kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).
 • V príprave tvorby záložnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – Titul, Meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr. druh a cena tovaru, údaje nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu), údaje uvedené na občianskom preukaze. V prípade, ak sa podpisuje zmluva o záložnom práve na auto - tak aj identifikačné údaje motorového vozidla, v prípade ak sa podpisuje zmluva o záložnom práve na pozemok tak aj identifikačné údaje pozemku (prípadne ostatných podielových spoluvlastníkov pozemku). Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a slúži  na kontaktovanie vašej osoby za účelom riadneho plnenia zmluvy.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií
 • Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo Nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našej prevádzke.
 • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
 • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis.
 • Spracovanie osobných údajov Prevádzkovateľom v súvislosti s monitorovaním priestorov prístupných verejnosti kamerovým systémom
 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na právnom základe definovanom v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, a to aj bez potreby Vášho súhlasu. Medzi takéto oprávnené záujmy patrí najmä (a nielen) : 
 •  Kamerový systém zaznamenáva Obrazový a zvukový záznam - pri spracúvaní audio - vizuálneho záznamu kamerovým systémom dochádza k zachytávaniu jednotlivých charakteristík a údajov dotknutej fyzickej osoby. Tieto zároveň odhaľujú aj informácie týkajúcej sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej fyzickej osoby. Kamerový systém zaznamenáva a priori aj osobitné kategórie osobných údajov (napr. zdravotný stav) fyzickej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb
 • Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v tomto dokumente, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. 
 • Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU), a to aj bez potreby Vášho súhlasu.
 • Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

ČLÁNOK3. Počas akej doby vaše osobné údaje spracúvame?

 • Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade uzatvorenia záložnej (resp. kúpnej zmluvy) po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola ukončená nájomná zmluvy za účelom archivácie v zmysle osobitného zákona. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. 
 • Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. - Zákon o archívoch a registratúrach, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnostia o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vaše osobné údaje – obrazové záznamy  z kamerového systému Prevádzkovateľ uchováva len po nevyhnutnú dobu – teda po dobu, ktorú  z technického hľadiska umožňuje systém uchovať (vzhľadom na pohybové čidlá, pri ktorých sa systém spúšťa automaticky  je táto doba rôzna. Pre špecifikáciu doby uloženia záznamu v konkrétnom prípade, je potrebné kontaktovať priamo Prevádzkovateľa.

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy resp. k ukončeniu účelu spracúvania osobných údajov, pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej prevádzky máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

ČLÁNOK 4. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

1. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

2. Prevádzkovateľ je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej prevádzky, alebo tretích osôb.

Príjemcovia osobných údajov

 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
 • advokáti(právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),
 • Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány(Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 • Sídlo:Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina, IČO:46 915 401 ako spoločný prevádzkovateľ kamerového systému v spoločnej prevádzke.

3. Na účely uvedené v týchto Pravidlách OOU môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Sprostredkovateľomje každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú 

 • autorizovaný bezpečnostný technik pre BOZP;

ČLÁNOK 5. Aké máte práva vo vzťahu k Vašim spracúvaným osobným údajom zo strany Prevádzkovateľa?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať výlučne písomnena korešpondenčnú adresu EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Vzor žiadosti sa nachádza na webovej stránke prevádzkovateľa, v listinnej podobe na prevádzke prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad meno alebo adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina. Vzor žiadosti sa nachádza na webovej stránke prevádzkovateľa, v listinnej podobe na prevádzke prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. Povinnou Prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete podať písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilinaevent. elektronicky na našu e-mailovú adresuVzor žiadosti sa nachádza na webovej stránke prevádzkovateľa, v listinnej podobe na prevádzke prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali. Žiadosť môžete podať písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina event. elektronicky na našu e-mailovú adresuVzor žiadosti sa nachádza na webovej stránke prevádzkovateľa, v listinnej podobe na prevádzke prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej prevádzky, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne technické, zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosťpísomnena adresu EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilinaspolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov

Súhlas (napr. poskytnutý na marketingové účely) môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, listom zaslaným na korešpondenčnú adresu EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina event. elektronicky na našu e-mailovú adresuFormulár na odvolanie súhlasu sa nachádza na webovej stránke prevádzkovateľa, v listinnej podobe na prevádzke prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Aby sme mohli Vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

ČLÁNOK6. Prenos osobných údajov do tretích krajín.

Prevádzkovateľ nezamýšľapreniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

ČLÁNOK 7. Používanie automatizovaného spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ nepoužívaautomatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.

ČLÁNOK 8. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Jednotlivé práva môžete uplatniť na našej prevádzke a to listom zaslaným na korešpondenčnú adresu EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina alebo elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,tel.: +421 905 752 717.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 5,- EUR. 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď 

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

ČLÁNOK 9. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa 

 • písomne na adrese: EURO – ZA s.r.o., Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina
 • elektronicky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,alebo tel.: +421 905 752 717.