A A A

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 0918 853 220.

 

Zlato, striebro, elektronika, mobily, notebooky:

 • Na uzatvorenie záložnej zmluvy je podmienkou minimálny vek 18 rokov a viac, platný občiansky preukaz

 • Záložná zmluva sa uzatvára na dobu 4 týždňov + 1 týždeň (celkovo 5 týždňov)

 • Založená vec ostáva po túto dobu v úschove záložne, kde je odložená, kým si zákazník nepríde založenú vec vyzdvihnúť v termíne trvania záložnej zmluvy

  Zákazník má tri možnosti:

 1. Výber založenej veci – po vrátení dlžnej  požičanej sumy a zaplatení dohodnutých úrokov

 2. Predĺženie záložnej zmluvy – zaplatenie dohodnutého úroku za dané obdobie trvania záložnej zmluvy (bez zaplatenia dlžnej – požičanej sumy)

 3. Prepadnutie založenej veci – v prípade, že zákazník v dohodnutom termíne nevráti požičanú sumu spolu s dohodnutým úrokom (výber založenej veci), alebo v prípade, že so zákazníkom nebude dohodnuté predĺženie záložnej zmluvy

 • Predĺženie trvania záložnej zmluvy je možné opakovať aj viac krát, ale len pri splnení podmienky zaplatenia úroku za dané obdobie platnosti záložnej zmluvy


   

autoAutomobily:

 • Automobil je možné založiť na dobu dohodnutú záložnou zmluvou

 • Automobil, ktorý má byť predmetom záložného práva, nemôže byť poškodený alebo búraný

 • Podmienkou je tiež, že automobil musí byť vo výhradnom vlastníctve osoby, ktorá ho chce založiť. Nesmie byť na leasing, predmetom exekúcie a nesmie sa naň vzťahovať žiadne iné záložné právo. Záložňa si overuje stav záložnej veci - automobilu v centrálnom notárskom registri záložných práv a na dopravnom inšpektoráte – potvrdenie o vylúčení exekúcie a záložnénho práva

 • Založený automobil ostáva počas celej doby založenia v úschove záložne, nie je s ním hýbané a nie je používaný !!

 • Pôžička založením automobilu sa poskytuje formou založenia u notára (zápisnica o založení). Vyhotovenie tejto notárskej zápisnice (cca 90 EUR) hradí priamo notárovi klient, ktorému sa poskytuje pôžička

 • Po riadnom vrátení pôžičky spolu s dohodnutým úrokom bude automobil vrátený klientovi, a to v takom stave, v akom bol privezený a uschovaný

 • Založenie automobilu trvá cca 2 pracovné dni – potvrdenie DI a spísanie notárskej zápisnice nie je možné stihnúť za jeden pracovný deň !!

 • Výška zapožičanej sumy sa dojednáva formou dohody – spravidla nie je vyššia ako cca 65% z trhovej, reálnej ceny automobilu

 • Vždy ostáva PHM rezerva pre prípad, ak by automobil nebol vyzdvihnutý, aby bol možný jeho ďalší odpredaj

 • Predĺženie trvania záložnej zmluvy je možné opakovať aj viac krát, ale len pri splnení podmienky zaplatenia úroku za dané obdobie platnosti záložnej zmluvy


   

domcek3Pozemky, byty, rekreačné nehnuteľnosti

 • Nehnuteľnosť sa zakladá formou záložného práva, ktoré musí byť za účelom založenia zaregistrované v katastri SR

 • Záložné právo bude zapísané na liste vlastníctva danej nehnuteľnosti

 • Poplatok za vyhotovenie záložnej zmluvy je 200,- EUR. Túto sumu platí klient dopredu, ešte pred vypracovaním záložnej zmluvy. Upozorňujeme, že táto suma nie je vratná a to ani v prípade, že si klient nevybaví potrebné doklady pre založenie nehnuteľnosti

 • Poplatok - kolková známka za vklad, zápis do registra je 66,- EUR, v zrýchlenom konaní (cca 3dni) je tento polatok na katastri 266,- EUR. Záleží od klienta, ako rýchlo potrebuje  poskytnúť pôžičku

 • Upozorňujeme, že poplatky za vypracovanie záložnej zmluvy a poplatky - kolkov za kataster hradí klient a obe čiastky nie sú vratné a to ani v prípade, že klient predčasne - pred podpisom záložnej zmluvy ustúpi od jej uzatvorenia

 • Po zaplatení dlžnej sumy spolu s dohodnutým úrokom, dostane klient potvrdenie (kvitanciu),  na základe ktorej bude záložné právo vymazané z katastra SR

 • Pri nesplatení dlhu spolu s dohodnutými úrokmi v dohodnutom termíne, si bude záložný veriteľ uplatňovať svoje záložné právo formou, ktorá je definovaná priamo v záložnej zmluve

 • Predĺženie trvania záložnej zmluvy je možné opakovať aj viac krát, ale len za splnenia podmienky zaplatenia úroku za dané obdobie platnosti záložnej zmluvy